Generalforsamlingsreferat 2019

Referat af

Generalforsamling i 50 +                       

20. marts 2019 kl. 14.00

 i

Foreningslokalet, Kundby v. hallen.

Dagsorden.                

Pkt. 1.           Velkomst v. Annie.

                      Annie bød velkommen.

Pkt. 2.           Valg af dirigent.

Jørgen Hass blev valgt som dirigent

Pkt. 3.           Bestyrelsens beretning.

                      Annie aflagde bestyrelsens beretning.

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

Pkt. 4.           Fremlæggelse af revideret regnskab for det foregående år – til godkendelse. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 100 kr. for 2019.

Bente gennemgik det reviderede regnskab, som herefter blev godkendt.

Pkt. 5.           Behandling af indkomne forslag.

                      Der var ikke indkommet nogen forslag.

Pkt. 6.           Valg til bestyrelsen. I lige år er tre medlemmer på valg og i ulige år er to medlemmer på valg. I år er Henry og Andreas på valg.

                      Som bestyrelsesmedlemmer blev valgt Susanne Madsen og Kirsten Jensen.

Pkt. 7.          Valg af to suppleanter. På valg er: Vagn Madsen og Jørgen Hass. De modtager begge genvalg. Vagn og Jørgen blev genvalgt.

Pkt. 8.           Valg af revisor. Andreas Hansen blev valgt.

Pkt. 10.         Forslag fra medlemmerne til aktiviteter. Forslag om tur til Malergårde, Birkegårdens Haver og sejltur med Nexeløfærgen.

Pkt. 9.           Valg af revisorsuppleant. Mia Tiedtke blev valgt.

Pkt. 11.         Evt. Annie takkede Henry og Andreas for deres indsats i bestyrelsen gennem mange år, og overrakte dem hver især en flaske rødvin.